ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

С използванто на сайта, Вие като потребител, се съгласявате с Общите условия на услугата ни, изложена по-долу. След Вашето съгласие, Вие сте част от споразумението между нас, като доставчик на услугата от наша страна и Вие като потребител  на услугата ни. С това Вие се задължавате да спазвате нашите Общи условия. Ако не сте съгласни с нашите Общи условия, не използвайте услугите ни в този сайт. Материалите, които ще намерите на нашите страници са собствени и такива на други автори, обект на авторско право по законите на Република България. Всяко позоваване и използване на текст от сайта става с изричното съгласие на собственика на съдържанието – https://spa-bg.com/ след писменно запитване на E-mail: [email protected] и след поставяне на активен линк към използваната информация. Платформата е собственост на търговско дружество ПАРАГРАФ 22 OOД, със седалище на фирмата в БЪЛГАРИЯ, E-mail: [email protected], телефон за връзка: 0897/239103

Нашият каталог има за цел да публикува интересни за читателя и почитателя на Спа и Уелнеса материали, като се стреми да разказва и за най-новите световни тенденции за релаксация на ума и тялото. Според редица научни изследвания, Балканите и по специално България е сред уникалните места в света, където са концентрирани богати на разнообразие минерални и лечебни води. В нашия „Журнал“  ще намерите актуални и полези статии за уникалните свойства на земните богатства и терапиите, които се отразяват благоприятно на ума и тялото.

Обръщаме вниманието Ви и към раздел „Грижата за нас“ , където ще можете да намирате винаги актуална информация за начините, местата и съветите които да Ви бъдат максимално полезни, спрямо Вашето здравословно състояние.

В различните секции – Масажи, Терапия, Грижа за лицето и кожата, Медитация, Натурална красота ще откриете полезни съвети и насоки за здравословен начин на живот, релакс и възстановяване и управление на жизнерадостен живот за ума и тялото. НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ – винаги се консултирайте със специалист, преди да предприемете каквато и да е било стъпка за реализирането на Вашия комфорт за ума и тялото. Различни по вид процедури изискват включително и медицинска експертиза и материалите в нашия сайт нямат претенция за пълна универсалност по изпълнение на очакванията за всеки един. Консултирайте се с медицинско лице винаги преди да предприемете терапии, свързани с Вашето здраве – на тялото или ума.

Ако имате въпроси свързани с Общите ни условия за ползване, моля не се колебайте да се свържете с нас на E-mail: [email protected]. Екипът на българския каталог за Спа и уелнес Spa-bg.com Ви пожелава приятно преживяване на нашите страници!

Настоящите общи условия установяват, според законите на РБългария, взаимотношенията на споразумението между Потребител/Ползвателите на сайта и Изпълнителя в лицето на собственика на платформата;

 • Определения на термините използвани в текста на общите условия:

Website: (сайта, платформата) e обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;

Информационна платформа за онлайн пазаруване е цялостен продукт, който дава възможност на Потребител/Ползвателите да получават достъп до разнообразна информация чрез хипервръзки към ресурси, разположени на сървъра на Собственика или на други сървъри извън контрола на последния;

Потребител/Ползвател е физическо или юридическо лице, регистрирано като такова според законите на Р. България, което е регистрирало Потребител/Ползвателски профил в рамките на информационната платформа за онлайн пазаруване.

Потребител/Ползвателско име е избран от Потребител/Ползвателя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством който той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя.

Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с име индивидуализира и който заедно с служи за достъп до профила му.

Потребител/Ползвателският профил е обособена част от уебсайта, съдържаща информация за Потребител/Ползвателя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана, ползвана и обработвана от ПАРАГРАФ 22 А EOOД, ЕИК 203924075, със седалище на фирмата в БЪЛГАРИЯ, гр.София, E-mail: [email protected], телефон за връзка: 0897/239103,  единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни. Достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на Потребител/Ползвателско име (емайл) и парола. Потребител/Ползвателският профил осигурява на Потребител/Ползвателя възможност по всяко време да преглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, както и осигурява пълен достъп до всички негови заявки за закупуване, предоставя възможност за отказ от получаване на съобщения с информационна и рекламна цел и др.;

Цената на продукта е обявената до всеки артикул цена на стока, представляваща стойността за един брой, като цената е обявена в български лева, без да включва цена за доставката. В случай, че цената е обявена в друга валута, продажната цена на артикулите се трансформира в български левове на база дневния курс на БНБ в деня на подаването на заявката;

Цена за доставка е цената за доставка на заявените продукти, обявена в български левове.

Крайната цена е сумата от сбора на цената на избрания/ните артикули заедно с цената за доставката, обявена в левове;

Артикул е определен вид стока, притежаващ притежаващ своята идентификация и  индивидуализация.

В онлайн платформата Потребител/Ползвателски профил могат да създават както физически, така и юридически лица, регистрирани като такива според действащото законодателство в Р. България. За да се създаде активен Потребител/Ползвателски профил, лицето трябва да попълни съществуващия в платформата формуляр за регистрация, като в него посочи валиден e-mail адрес, три имена, адрес за доставка, телефон за контакт и парола. Попълненият формуляр става електронен документ по смисъла на чл. 3 ЗЕДЕП, при регистрация Потребител/Ползвателят изрично посочва че е съгласен с настоящите общи условия, а според чл. 3 ал. 2 ЗЕДЕП писмената форма се смята за изпълнена и двете страни по договора са обвързани с тях.

Правилата на настоящия раздел от тези общи условия се прилагат спрямо Потребител/Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко- продажба или при регистрацията в информационната платформа, може да се направи извод, че са Потребител/Ползватели по смисъла на Закона за защита на Потребител/Ползвателите, Закона за електронната търговия на Р. България и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на Потребител/Ползвателя по отношение на договорите от разстояние.

Права и задължения на Потребител/Ползвателите

А. Потребител/Ползвателят отговаря за всички свои действия, които са резултат от използването на сайта през неговия профил, включително за сключени договори и настъпили плащания. При използване на онлайн платформата Потребител/Ползвателите са длъжни да избягват извършването на  действия, които нарушават закона.

Б. Потребител/Ползвателят се задължава при ползване на предоставения му достъп до електронната система да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони и настоящите Общи условия. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно сайта за всеки случай на извършено или открито нарушение, да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител/Ползвател, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му. Да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора, да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

В. Потребител/Ползвателят не може да извлича, възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта, както и да създава собствена база данни в електронен или друг вид от принадлежащите информационни ресурси към базите данни, разположени на уебсайта на, без изричното разрешение на ПАРАГРАФ 22 А EOOД, ЕИК 203924075, със седалище на фирмата в БЪЛГАРИЯ, гр.София, E-mail: [email protected], телефон за връзка: 0897/239103

Защита на личните данни

А. ПАРАГРАФ 22 А EOOД, ЕИК 203924075, със седалище на фирмата в БЪЛГАРИЯ, гр.София, E-mail: [email protected], телефон за връзка: 0897/239103, администрира личните данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и се задължава да полага необходимата и дължима грижа и отговаря за защита на информацията за Потребител/Ползвателя, станала му известна по повод на регистрацията – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие, злоумишлени действия на трети лица или по разпореждане от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са компетентни да изискват и събират такава информация, в рамките на своята дейност и при спазване на законово установените процедури;

Б. В регистрационната форма, попълвана от Потребител/Ползвателя, ПАРАГРАФ 22 А EOOД, ЕИК 203924075, със седалище на фирмата в БЪЛГАРИЯ, гр.София, E-mail: [email protected], телефон за връзка: 0897/239103, обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, Потребител/Ползвателят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

В. Ограниченията по буква „А” не се прилагат в случай, че Потребител/Ползвателят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай ПАРАГРАФ 22 А EOOД, ЕИК 203924075, със седалище на фирмата в БЪЛГАРИЯ, гр.София, E-mail: [email protected], телефон за връзка: 0897/239103, има право да предостави личната информация за Потребител/Ползвателя на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство.

Г. С приемането (чекирането на графа „приемам”) на настоящите Общи условия, Потребител/Ползвателят се съгласява Личните му данни да се използват от ПАРАГРАФ 22 А EOOД, ЕИК 203924075, със седалище на фирмата в БЪЛГАРИЯ, гр.София, E-mail: [email protected], телефон за връзка: 0897/239103, за идентификация по сключените договори, отчетно-счетоводни цели, статистическа обработка и маркетингови цели в съответсвие с чл. 4 от Закона за защита на личните данни.

Поръчка

Цените на стоките и артикулите предлагани чрез платформата за онлайн пазаруване достъпна чрез сайта са цени с включено ДДС и без цена за доставка. Цената за доставката се определя отделно при осъществяването на поръчката.

Потребителите/Ползвателите използват интерфейса на страницата на ПАРАГРАФ 22 А EOOД, ЕИК 203924075, със седалище на фирмата в БЪЛГАРИЯ, гр.София, E-mail: [email protected], телефон за връзка: 0897/239103 за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в информационната платформа за онайн пазаруване.

Договорът се сключва на български език.

Договорът между ПАРАГРАФ 22 А EOOД, ЕИК 203924075, със седалище на фирмата в БЪЛГАРИЯ, гр.София, E-mail: [email protected], телефон за връзка: 0897/239103 и Потребител/Ползвател/Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес spa-bg.com.

Страна по договора с ПАРАГРАФ 22 А EOOД, ЕИК 203924075, със седалище на фирмата в БЪЛГАРИЯ, гр.София, E-mail: [email protected], телефон за връзка: 0897/239103 е Потребител/Ползвателят/Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Потребител/Ползвателя.

Този договор се счита за сключен от момента на извършване и потвърждаване на регистрационната форма в информационната платформа от Потребител/Ползвател/Ползвателя за съответната заявка. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Изпълнителя.

За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства, а именно чрез изпращането на имейл на електронният адрес от регистрационната форма.

ПАРАГРАФ 22 А EOOД, ЕИК 203924075, със седалище на фирмата в БЪЛГАРИЯ, гр.София, E-mail: [email protected], телефон за връзка: 0897/239103 е оторизирала Ми Трейд Груп ООД, 1324 София, бул. Джавахарлал Неру № 29, чрез договор за сътрудничество, да бъде изпращач на стоките ни с доставчик /куриер/ на посочения от Потребител/Ползвателите/ адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Стъпки, през който Потребител/Ползвател трябва да премине за направи и има валидна поръчка:

1.Избор на артикул, по вид и характеристика;

2.Добавяне в „кошница”;

3.Регистрация, – за нов Потребител, или вход в системата на информационната платформа – за регистриран Потребители, или избор на поръчка с опция без регистрация;

4.Избор на вида плащане, който ще е най-удобен за Потребителя/Ползвателя, както и начина, по които да се осъществи  доставката (чрез куриер или др.);

5.Запознаване и съгласяване с общите условия за ползване;

След извършването на горните стъпки, Потребителя/Ползвателя отново потвърждава поръчката в сайта, което действие я валидизира и има обвързващо значение за страните.

Правила за поръчка: Договорът сключен между Потребителя/Ползвателя и сайта е договор за продажба от разстояние при условията на авансово или отложено плащане. Начините и средствата за плащане са:

Авансово:

– EasyPay, ePay, Банков път;

Отложено плащане:

– при доставка на точен адрес;

– при получаване в офис на съответната куриерска фирма;

Доставка

Потребителят/Ползвателят има право да избере дали заявената, поръчана и предплатена(или отложена за плащане след доставката) от него стока може да му бъде доставена директно на адрес, посочен от него, чрез куриер или да я вземе лично от офиса избрания куриер;

Доставки се извършват само на територията на Р. България.

Стойността на куриерските и транспортни разходи не е включена в цената на стоките и артикулите. Тя се определя съгласно тарифите на избрания куриер, като Потребителят/Ползвателят може да се осведоми за нея от тарифната им таблица.

Може да разгледате също нашата хидратираща серия натурална козметика за вашата кожа

Може да разгледате също нашата хидратираща серия натурална козметика за вашата кожа

Срок на доставката: в период до 14 работни дни след приемането и обработването на поръчката. Изпълнителя си запазва правото да удължи срока на доставката с период до 30 работни дни, при обстоятелства различни от нормалните. Изпълнителя ще уведоми Потребител/Ползвателя чрез имейл, в такъв случай, за обстоятелствата, възможностите и правата му.

В случай, че избраният, поръчан и предплатен артикул е изчерпан и доставчика е в невъзможност да изпълни поръчката, преведената от Потребител/Ползвателя сума автоматично се зарежда като кредит в неговия профил. Така той ще може да я използва при бъдещи свои покупки. Потребителят/Ползвателят има право, при изрично желание от негова страна платената сума да му бъде възстановена.

Отговорност

ПАРАГРАФ 22 А EOOД, ЕИК 203924075, със седалище на фирмата в БЪЛГАРИЯ, гр.София, E-mail: [email protected], телефон за връзка: 0897/239103, не гарантира за верността, точността и надеждността на всички материали, съдържащи се в сайта. Всички материали са предназначени само за информация и не представляват съвет за покупка на съответната Стока.

При допуснати технически грешки в съдържанието, валидно сключените Договори за продажба обвързват страните по тях, освен ако същите не бъдат унищожени по реда на приложимото законодателство – в последния случай нито Потребител/Ползвателят нито ПАРАГРАФ 22 А EOOД, ЕИК 203924075, със седалище на фирмата в БЪЛГАРИЯ, гр.София, E-mail: [email protected], телефон за връзка: 0897/239103 ще дължат обезщетение на която и да е от страните;

ПАРАГРАФ 22 А EOOД, ЕИК 203924075, със седалище на фирмата в БЪЛГАРИЯ, гр.София, E-mail: [email protected], телефон за връзка: 0897/239103 не гарантира непрекъснат и напълно надежден достъп до Сайта и не поема никаква отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до сайта.

ПАРАГРАФ 22 А EOOД, ЕИК 203924075, със седалище на фирмата в БЪЛГАРИЯ, гр.София, E-mail: [email protected], телефон за връзка: 0897/239103 си запазва правото да спира сайта по всяко време без да обосновава причини за това, включително но не само поради актуализации, подобрения или профилактика, като не носи отговорност за такова спиране.

ПАРАГРАФ 22 А EOOД, ЕИК 203924075, със седалище на фирмата в БЪЛГАРИЯ, гр.София, E-mail: [email protected], телефон за връзка: 0897/239103 не отговаря за съдържанието на сайтове достъпни чрез публикувани на сайта хипервръзки (препратки, линкове), съгласно разпоредбите на Закона за електронната търговия.

Авторските права и всички други права на интелектуална собственост в материали, съдържащи се на Сайта, заедно с неговия дизайн, изображения и сорс код, принадлежат на ПАРАГРАФ 22 А EOOД, ЕИК 203924075, със седалище на фирмата в БЪЛГАРИЯ, гр.София, E-mail: [email protected], телефон за връзка: 0897/239103  и са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство.

ПАРАГРАФ 22 А EOOД, ЕИК 203924075, със седалище на фирмата в БЪЛГАРИЯ, гр.София, E-mail: [email protected], телефон за връзка: 0897/239103 може да измени настоящите Общи условия за ползване по всяко време като публикува нова тяхна версия с указване на датата на извършването на съответните изменения и датата на тяхното влизане в сила. За предоставени услуги преди датата на влизане в сила на извършените изменения, ще се прилагат правилата на действащите към този момент Общи условия за ползване.

Потребител/Ползвателят се задължава при ползване на предоставения му достъп до интернет базирана информационна система:

 • да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия и да съобразява поведението си с добрите нрави;
 • да не се намесва в правилното функциониране на системата
 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и да уведомява незабавно ПАРАГРАФ 22 А EOOД, ЕИК 203924075, със седалище на фирмата в БЪЛГАРИЯ, гр.София, E-mail: [email protected], телефон за връзка: 0897/239103 за всеки случай на извършено или открито нарушение;
 • да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
 • да не извършва злонамерени действия по смисъла на настоящите Общи условия;

Потребител/Ползвателят НЕ може да извлича, възпроизвежда, изтрива, заличава, променя, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта ни, както и да създава собствена база данни в електронен или друг вид от принадлежащите информационни ресурси към базите данни, разположени на уебсайта на “spa-bg.com”, без изричното разрешение на ПАРАГРАФ 22 А EOOД, ЕИК 203924075, със седалище на фирмата в БЪЛГАРИЯ, гр.София, E-mail: [email protected], телефон за връзка: 0897/239103;

Оплаквания и Рекламации

Потребител/Ползвателите имат право на рекламация или да се откажат от сключения договор в сроковете и при условията предвидени и регулирани от законите в Р. България, в частност Закон за защита на Потребител/Ползвателя.

Потребител/Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок oт 30 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.

Правото на отказ не се прилага в следните случаи:

 • за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;
 • за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на Потребител/Ползвателя или по негова индивидуална поръчка;
 • за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти;
 • за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от Потребител/Ползвателя;
 • за доставка на вестници, списания и други периодични издания;

Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на Потребител/Ползвателите – Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на Потребител/Ползвателя по отношение на договорите от разстояние, Потребител/Ползвателят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на Потребител/Ползвателя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.

В случай, че Потребител/Ползвателят упражни правото си на отказ по ал. 1, ПАРАГРАФ 22 А EOOД, ЕИК 203924075, със седалище на фирмата в БЪЛГАРИЯ, гр.София, E-mail: [email protected], телефон за връзка: 0897/239103, е задължен да му възстанови в пълен размер платените от Потребител/Ползвателя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която Потребител/Ползвателят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която Потребител/Ползвателят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако Потребител/Ползвателят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Изпълнителя.

Търговски съобщения

С приемането на настоящите общи условия Потребителят/Ползвателят дава своето съгласие, сайтът да му изпраща съобщения с информационна и рекламна цел във връзка с офертите и промоциите предлагани от сайта.

ПРАВО НА ОТКАЗ

 1. Потербителят има право да се откажете от настоящия договор, без да посочва причини за това, в срок от14 дни и срещу касова бележка.
 2. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, е влезло във владение на стоката.
 3. За да упражни потребителя правото си на отказ, трябва да уведоми търговеца за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление, както и следното: /име, географски адрес, телефонен номер, електронен адрес/;

4.1. Заявяването на правото на отказ се подава писмено на ПАРАГРАФ 22 А EOOД, ЕИК 203924075, със седалище на фирмата в БЪЛГАРИЯ, гр.София, E-mail: [email protected], телефон за връзка: 0897/239103  чрез предоставения в информационната платформа СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ , изпратен на имейл, а именно:

Еmail: [email protected]

4.2. След получаване на отправения отказ, търговецът ще изпрати съобщение за потвърждение на получаването на отказа по Еmail.

 1. Използването на предоставения формуляр не е задължително, но е препоръчително.
 2. За да спази потребителя срока за отказ от договора, следва да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора, а именно: 14 дни считано от датата, на която потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, е влезло във владение на стоката.
 3. В случай, че потребителя се откаже от настоящия договор, търговецът ще възстанови всички плащания, които са получени от потребителя, с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която търговеца е информиран за потребителското решение за отказ от договора. Търговецът ще извърши възстановяването, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при плащането, освен ако потребителя изрично не се е съгласил/посочил друг начин. Във всеки случай на въстановяване, няма да има транзакционни разходи за потребителя.

8.1.Потребителят следва да изпрати или да върне обратно стоките на търговеца, като потребителя поеме преките разходи по връщане на стоките, на адрес гр. София, бул. Джавахарлал Неру 29 /оторизирания организатор на доставка от наша страна/, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който е информирал търговеца за отказа си от договора.

8.2. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок;

Орган регулиращ дейността

Комисия за защита на потребителя /КЗП/

https://kzp.bg/kontakti

тел: 0700 111 22

email: [email protected]

адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

Приложимо Право

Всеки спор относно действието на настоящите Общи условия за ползването на сайта, или с тяхното нарушаване, включително споровете и разногласията относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението на задължения на страните, ще се уреждат от страните по приятелски начин. При непостигане на съгласие спорът ще се отнася за решаване пред съответния компетентен съд в гр.София по реда на ГПК;

Решение от компетентен съд или изменение на законодателството, което прави някое от условията на тези Общи условия за ползването на сайта невалидно, недействително или неизпълнимо, ще се отнася само до това условие и няма да прави никое друго условие невалидно, недействително или неизпълнимо и всички други условия ще останат в пълна сила и ефект, доколкото не са повлияни съществено от изменението.

За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на българското гражданско законодателство.

С поставяне на отметка, срещу Общи условия на ПАРАГРАФ 22 А EOOД, ЕИК 203924075, със седалище на фирмата в БЪЛГАРИЯ, гр.София, E-mail: [email protected], телефон за връзка: 0897/239103, Потребителя/Ползвателя или купувача декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема безусловно, като се задължава да ги спазва.

Настоящите общи условия и договора на Потребител/Ползвателя с ПАРАГРАФ 22 А EOOД се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случай на заличаване на регистрацията на Потребител/Ползвател/Ползвателя в информационната платформа за онлайн пазаруване. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
 • в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на Потребител/Ползвателите.

Може да разгледате също нашата хидратираща серия натурална козметика за вашата кожа

Може да разгледате също нашата хидратираща серия натурална козметика за вашата кожа